Podmínky použití webu www.vedomostni-kvizy.cz a ochrana osobních údajů

 1. Obchodní podmínky
  1. Předmětem smlouvy je využití této služby jako součást služeb, webů, funkcí bez ohledu na použité domény, systémy, platformy (např webové rozhraní nebo rozhraní Facebook) a zařízení (např. stolní nebo mobilní zařízení), na kterém je spuštěna služba.
  2. Informace o poskytovateli naleznete na konci těchto Všeobecných podmínek.
  3. Individuální smlouvy, jakožto i funkce a návrhy služeb, jakožto i veškeré cenové informace vyplývající z popisu v rámci služby podléhají těmto podmínkám.
  4. Pod pojmem "obsah" se rozumí veškerý obsah a informace vytvořené poskytovatelem (dále jen vydavatelstvím), jako jsou fotografie, grafika, loga, videa, texty, hodnocení, reklamní obsah a reklama, podrobnosti o místech a osobách, jakož i odkazy.
  5. Pod pojmem „publikování“ znamená vkládání, a další formy realizace obsahu pro účely uživatelům. Jsou poskytovány poskytovatelem (dále jen vydavatelstvím) v rámci webové stránky, blogy, aplikace , atd. Podmínky těchto VOP jsou použitelné také pro publikování objektů.
  6. Spotřebitelem ve smyslu těchto podmínek je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, kterým nelze přisoudit převážně ani jejich obchodní ani nezávislou odbornou činnost (§ 13 BGB). Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba nebo právní společnost, která jedná při výkonu své právní činnosti při výkonu své obchodní nebo nezávislé odborné činnosti (§14 I BGB).
  7. Používáním této služby souhlasí uživatel s těmito podmínkami.
  8. Odchylné podmínky uživatelů nejsou uznávány, ledaže navrhovatel výslovně písemně souhlasí s jejich platností.
  9. Nezletilé osoby mohou tuto službu využívat pouze se souhlasem svých zákonných zástupců (obvykle rodiče). Využívání služby je zakázáno mladistvým mladším 12 let.
  10. Naše aplikace používají data a obsah pouze tehdy, jsou-li se souhlasem uživatelů následně zveřejněny. Žádáme vás, abyste používali naše aplikace pouze v případě, že tím negativně neovlivníte ostatní uživatele.
 2. Uzavření smlouvy a obsah smlouvy
  1. Smluvní vztah mezi uživateli a poskytovatelem přichází s dokončením registračního procesu nebo, není-li k dispozici, tak s využitím služby.
  2. Poskytovatel může odmítnout uzavření smlouvy s uživatelem z objektivních důvodů.
  3. Funkce a rozsah služeb nabízených poskytovatelem vyplývající z jeho funkčního popisu.
  4. V případě zpoplatněných služeb se uživatel v rámci uzavření smlouvy rozhodne pro jednu z nabízených tarifů. Příslušný rozsah služeb nabízejícího, jakož i výše odměny, kterou má uživatel hradit, jakož i smluvní období a případné platební intervaly vyplývají z příslušného popisu tarifu.
 3. Nabídky od třetích stran
  1. Pokud jsou nabídky nebo jiné služby nabízeny nebo propagovány poskytovateli třetích stran nebo partnery spolupráce v rámci služby, poskytovatel se nestává smluvním partnerem uživatelů s ohledem na tuto nabídku.
  2. V takových případech jsou smlouvy uzavírány výhradně mezi uživateli a příslušnými dodavateli třetích stran, aniž by prodejce působící jako zástupce, zastupující zástupce nebo zástupce
  3. Pak platí pouze smluvní podmínky této třetí strany.
 4. Odpovědnost uživatelů
  1. Odpovědnost uživatelů je věnovat maximální pozornost při využívání jejich přístupových údajů a přijmout veškerá opatření, která zajistí důvěrné a bezpečné zacházení s údaji a zabrání jejich odhalení třetím stranám. Uživatelé jsou zodpovědní za zneužití přístupových dat, pokud nemohou vysvětlit a prokázat, že to nebylo založeno na jejich chybě. Uživatelé jsou povinni okamžitě informovat poskytovatele, pokud existuje důvodné podezření, že třetí osoba má informace o přístupových datech a / nebo zneužívá uživatelský účet.
  2. V případě neúplné registrace je poskytovatel oprávněn smazat uživatelský účet do jednoho týdne.
 5. Povinnosti uživatelů
  1. Uživatelé zaručují, že obsah, zejména ratingy, sebepodpory a dotazy jsou pravdivé, legálně přípustné a bez práv třetích stran.
  2. Konkrétně je zakázán následující obsah: stalking, hrozby, urážky a obvinění z falešných skutečností; Obsah, který může ovlivnit nebo ohrozit děti nebo dospívající ve svém vývoji nebo vzdělání; Obsah, který porušuje autorská práva, ochranné známky, soutěž a práva na ochranu osobních údajů třetích stran; rasistická, xenofobní, oslavující násilí, podněcování, pornografický, nelidský a nemorální obsah; Obsah, který může ovlivnit zdraví jednotlivců; Řetězové dopisy, hromadné zprávy s reklamním obsahem nebo bez něj (spamování); Odkazy na webové stránky s tímto obsahem; Soutěže, soutěže, tombola nebo podobné propagační akce; Zveřejňování soukromých údajů (například e-mailových adres); obchodní reklama nebo propagační odkazy na konkurenční nabídky služby.
  3. Poskytovatel má právo odstranit cizí obsah, který se netýká specifikované oblasti předmětu služby (například politická nebo náboženská témata v herní nabídce).
  4. Pokud uživatel vytvoří obsah, který nese označování nebo informační povinnost (např. Povinnost otisknout ne čistě soukromé nabídky), uživatelé jsou povinni splňovat příslušné povinnosti označování a informací.
  5. Pokud mohou uživatelé přímo kontaktovat a pozvat ostatní uživatele, tato kontaktní a pozvánková možnost nesmí být použita pro reklamní účely ani jinak obtěžovat kontaktované uživatele (např. Opakovanými žádostmi v případě absence odpovědi nebo vyjádření přání být kontaktován). Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit funkci obecně a v jednotlivých případech, pokud se uživatelé domnívají, že jsou obtěžováni.
  6. Poskytovatel si vyhrazuje právo neveřejnit obsah ani odvolat jeho publikaci, pokud existují konkrétní důkazy o tom, že obsah porušuje právní požadavky, oficiální zákazy, práva třetích stran nebo proti dobrým mravům. Poskytovatel není povinen obsah předem ověřit.
  7. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit nebo zakázat používání partnerských a podobných reklamních odkazů stanovených uživateli, pokud jde o počet nebo funkci.
 6. Odpovědnost za obsah a informace
  1. Poskytovatel neodpovídá za obsah zveřejněný a odeslaný uživateli a tento obsah nepodporuje. Poskytovatel také nenese odpovědnost za připojený obsah a nepřijme je.
  2. Poskytovatel poukazuje na to, že u obsahu zpřístupněného v rámci služby není uplatněn nárok na přesnost, úplnost, právní přípustnost a svobodu vůči právům třetích stran. Obsahy, jako jsou horoskopy, kvízy, testy, je třeba chápat pouze jako nezávazný zábavný obsah a jsou poskytovány pouze pro zábavní účely. Z toho důvodu neexistuje žádná záruka správnosti a / nebo správnosti a / nebo úplnosti a / nebo použitelnosti tohoto obsahu a / nebo informací a / nebo rad a / nebo výsledků. Obsah, jako například testy IQ a znalosti, stejně jako všechny ostatní testy a kvízy, stejně jako horoskopy, jsou nevědecké zábavné obsahy a nikdy nemohou nahradit lékařskou diagnózu, vědecké testovací metody nebo odborné poradenství. Musí být chápány jako nezávazné informace, doporučení a prohlášení. Zejména není poskytnuta záruka, že obsah služby bude k dispozici ve všech zemích, ve kterých je služba dostupná. Toto omezení je dáno globální myšlenkou na internetu.
  3. Názory uživatelů, připomínky a hodnocení nespadá do odpovědnosti poskytovatele, ale příslušného uživatele.
  4. Uživatelé a další držitelé práv mohou vznést námitky vůči obsahu poskytovatele, a požádat o jejich opravu nebo vymazání. Zveřejnění nevhodného obsahu může být zrušeno až do přezkumu.
 7. Skutečné vlastnictví
  1. Poskytovatel upozorňuje, že uživatelé mohou využívat nabídku webu pouze pro smluvní účely. Bezplatný nebo nepovolený převod třetím stranám není povolen.
  2. Uživatelé mohou používat službu poskytovatele pouze prostřednictvím poskytnutých vstupních rozhraní.
  3. Zakázány jsou akce, které pravděpodobně ovlivní funkčnost online nabídek poskytovatele, softwaru a infrastruktury (např. Skripty, roboty, crawlery). Zejména je zakázáno nadměrné zatížení, které je nad normální intenzitou a frekvencí, které se očekává při běžném používání služeb a rozhraní (např. Software, který trvale generuje nepřiměřený přístup).
 8. Dostupnost
  1. Uživatelé souhlasí, že 100% dostupnost služby není technicky proveditelná. Poskytovatel se však snaží udržet službu co nejkonzistentnější.
  2. Poskytovatel nemůže zaručit dostupnost služby v době, kdy je tato služba způsobena technickými nebo jinými problémy, které nespadají do oblasti působnosti poskytovatele (vyšší moc, chyba třetích stran, nezbytná údržba, poruchy IT infrastruktury nebo přístup k internetu uživatele atd.). .) Pokud je zabezpečení provozu sítě nebo údržba integrity sítě ohroženo mimo kontrolu poskytovatele, může poskytovatel dočasně omezit přístup k službě podle potřeby.
 9. Důvěrnost a soukromí
  1. Ochrana poskytovatelů dat má pro poskytovatele nejvyšší prioritu a informace, stejně jako zveřejňování uživatelských údajů třetím stranám, je z právního hlediska zabráněno.
  2. Smluvní strany se zavazují zacházet s důvěrnými informacemi, které jsou jim známy během provádění této smlouvy, a používat je pouze pro smluvně dohodnuté účely v souladu s předpisy o ochraně údajů.
  3. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto oddílu nejsou dotčeny jakýmkoli ukončením této dohody.
  4. Další zásady a pokyny pro ochranu údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele.
 10. Změna smluvních podmínek
  1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit smluvní podmínky s účinkem do budoucnosti, pokud to pro uživatele není přiměřené. Změna nastane, pouze pokud existují následující věcné důvody: a) pokud změna slouží k zajištění toho, aby VOP dodržovaly platné právní předpisy, zejména pokud se změní současná právní situace; b) pokud změna slouží poskytovateli ke splnění závazných soudních nebo správních rozhodnutí; c) pokud vyžadují úplně nové služby poskytovatele nebo prvky výkonu a technické nebo organizační procesy poskytovatele popisu v podmínkách a z tohoto důvodu stávající smluvní vztah s uživatelem není na úkor uživatele; d) pokud je změna prospěšná pouze pro uživatele.
  2. Poskytovatel bude včas informovat uživatele o změnách podmínek.
  3. Pokud uživatel nevznese námitky proti platnosti nových smluvních podmínek do čtyř týdnů od oznámení, změněné smluvní podmínky se považují za přijaté uživatelem. Poskytovatel v oznámení upozorní uživatele na své právo vznášet námitky a na význam období námitek.
 11. Oznámení a služby Facebooku
  1. Platí následující podmínky, pokud je služba spuštěna ve Facebooku.
  2. Kromě těchto smluvních podmínek je vztah mezi poskytovatelem, uživateli a Facebookem určen podmínkami https://www.facebook.com/legal/terms a zásadami ochrany soukromí Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy.
  3. Uživatelé nemohou uplatnit nároky vůči Facebooku, které vzniknou v souvislosti s používáním jejich služby.
  4. Účastníci si uvědomují, že služba není v žádném případě sponzorována, podporována nebo organizována společností Facebook nebo není spojena s Facebookem.
  5. Veškeré informace a údaje sdělené nebo shromážděné uživateli jako součást služby budou poskytovány pouze poskytovateli a nikoli Facebooku.
 12. Upozornění a podmínky společnosti Apple a společnosti Google
  1. Pokud odkazujete na službu jako aplikaci prostřednictvím služby Apple iTunes a Google Play, platí příslušné smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele. Pokud nesouhlasíte s těmito Smluvními podmínkami, budete pokračovat v těchto Smluvních podmínkách.
 13. Právní povinosti
  1. Veškerá práva a povinnosti Poskytovatele podle této Smlouvy jsou svobodně přiřazeny v souvislosti s jakýmkoli spojením, pořízením, prodejem majetku nebo ze zákona nebo jinak, s výjimkou neexistence závazných zákonů na ochranu spotřebitele nebo soukromí.
  2. Pro uživatele, kteří jsou podnikateli, je místem plnění bydliště poskytovatele.
  3. Jurisdikce je domicil poskytovatele, pokud je uživatel obchodníkem nebo právnickou osobou podle veřejného práva.
  4. Pro uživatele, kteří jsou podnikateli, platí zákon České republiky.
 14. Kontakt
  1. Poskytovatelem služby je společnost BestApps Česká republika
  2. Impressum a kontaktní údaje: https://www.vedomostni-kvizy.cz/
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace